سرور اختصاصی جلسات بیگبلو با پشتیبانی فراروم

سرور جلسات فارسی سازی شده بیگبلو باتن همراه با پشتیبانی تیم فنی فراروم (در کنار اپلیکیشن فراروم در صورت اضافه شدن به سرویس سرور)
 • سرور ساده

  19,092,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • سرور اختصاصی با پشتیبانی عادی
  • جدیدترین نسخه بیگبلوباتن
  • فارسی سازی کامل سرور جلسه
  • گفتکوی عمومی و خصوصی فارسی
  • بومی سازی رنگ بندی محیط جلسه متناسب با نیاز ندارد
  • فعال سازی قابلیت حفاظت کاربری
  • قابلیت اتاق های زیرمجموعه
  • قابلیت ارسال پرسش نظرسنجی فارسی
  • قابلیت ضبط ندارد
 • سرور ویژه

  23,000,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • سرور ویژه با هماهنگی پشتیبان
  • جدیدترین نسخه بیگبلوباتن
  • سفارشی سازی و فارسی سازی کامل
  • گفتکوی عمومی و خصوصی فارسی
  • بومی سازی رنگ بندی محیط جلسه متناسب با نیاز
  • فعال سازی قابلیت حفاظت کاربری
  • قابلیت اتاق های زیرمجموعه
  • قابلیت ارسال پرسش نظرسنجی فارسی
  • قابلیت ضبط ندارد
 • سرور همراه با ضبط

  31,010,600/ماهیانه
  سفارش دهید
  • سرور پلن ساده با هماهنگی پشتیبان
  • جدیدترین نسخه بیگبلوباتن
  • سفارشی سازی و فارسی سازی کامل
  • گفتکوی عمومی و خصوصی فارسی
  • بومی سازی رنگ بندی محیط جلسه متناسب با نیاز
  • فعال سازی قابلیت حفاظت کاربری
  • قابلیت اتاق های زیرمجموعه
  • قابلیت ارسال پرسش نظرسنجی فارسی
  • قابلیت ضبط دارد