لایسنس اختصاصی فراروم جلسات وبکنفرانس سازمانی 20 ارائه دهنده (بدون سرور)
 • تعریف کانال های مختلف /ch/
 • تخصیص اپراتور به کانال های ایجاد شده
 • مدیریت کانال ها توسط اپراتور
 • کنترل اتاق جلسات برخط
 • امکان ورود میهمان
 • قابلیت تخصیص رمز و احراز هویت
 • فایل منیجر داخلی فراروم
 • قابلیت تخصیص و شخصی سازی کلیه بخش های پنل
 • قابلیت ارائه سرویس روی دامین سازمان
 • پشتیبانی فنی در ساعات مختلف
لایسنس اختصاصی فراروم جلسات وبکنفرانس سازمانی - 40 ارائه دهنده (بدون سرور)
 • تعریف کانال های مختلف /ch/
 • تخصیص اپراتور به کانال های ایجاد شده
 • مدیریت کانال ها توسط اپراتور
 • کنترل اتاق جلسات برخط
 • امکان ورود میهمان
 • قابلیت تخصیص رمز و احراز هویت
 • فایل منیجر داخلی فراروم
 • قابلیت تخصیص و شخصی سازی کلیه بخش های پنل
 • قابلیت ارائه سرویس روی دامین سازمان
 • پشتیبانی فنی در ساعات مختلف
لایسنس اختصاصی فراروم جلسات وبکنفرانس سازمانی - 100 کاربر ارائه دهنده (بدون سرور)
 • تعریف کانال های مختلف /ch/
 • تخصیص اپراتور به کانال های ایجاد شده
 • مدیریت کانال ها توسط اپراتور
 • کنترل اتاق جلسات برخط
 • امکان ورود میهمان
 • قابلیت تخصیص رمز و احراز هویت
 • فایل منیجر داخلی فراروم
 • قابلیت تخصیص و شخصی سازی کلیه بخش های پنل
 • قابلیت ارائه سرویس روی دامین سازمان
 • پشتیبانی فنی در ساعات مختلف
لایسنس اختصاصی فراروم جلسات وبکنفرانس سازمانی 150 ارائه دهنده (بدون سرور)

امکان ورود میهمان

 • ظرفیت مجاز 150 کاربر ارائه‌دهنده
 • قابلیت نصب مالتی سرور
 • قابلیت شخصی سازی سامانه
 • امکان ورود مهمان
 • صفحه اختصاصی برای هر جلسه
 • ساب دامین اختصاصی
 • امکان گفتگوی همزمان
 • امکان تخته سیاه
 • امکان اشتراک ویدیو
 • امکان پخش ویدیو
 • امکان اشتراک اسکرین
 • امکان گفتگوی عمومی و خصوصی
لایسنس اختصاصی فراروم جلسات وبکنفرانس سازمانی 200 ارائه دهنده (بدون سرور)

امکان ورود میهمان

 • ظرفیت مجاز 200 کاربر ارائه‌دهنده
 • قابلیت نصب مالتی سرور
 • قابلیت شخصی سازی سامانه
 • امکان ورود مهمان
 • صفحه اختصاصی برای هر جلسه
 • ساب دامین اختصاصی
 • امکان گفتگوی همزمان
 • امکان تخته سیاه
 • امکان اشتراک ویدیو
 • امکان پخش ویدیو
 • امکان اشتراک اسکرین
 • امکان گفتگوی عمومی و خصوصی
لایسنس اختصاصی فراروم جلسات وبکنفرانس سازمانی 250 ارائه دهنده (بدون سرور)

امکان ورود میهمان

 • ظرفیت مجاز 250 کاربر ارائه‌دهنده
 • قابلیت نصب مالتی سرور
 • قابلیت شخصی سازی سامانه
 • امکان ورود مهمان
 • صفحه اختصاصی برای هر جلسه
 • ساب دامین اختصاصی
 • امکان گفتگوی همزمان
 • امکان تخته سیاه
 • امکان اشتراک ویدیو
 • امکان پخش ویدیو
 • امکان اشتراک اسکرین
 • امکان گفتگوی عمومی و خصوصی