سامانه مودل آموزشی ساده
 • جدیدترین نسخه مودل
 • قابلیت پاسخگویی تا 100 نفر
 • قابلیت ارتباط با بیگبلوباتن
 • قابلیت درج تمرین
 • قابلیت برگزاری آزمون
سامانه مودل آموزشی پلن 200
 • جدیدترین نسخه مودل
 • قابلیت پاسخگویی تا 200 نفر
 • قابلیت ارتباط با بیگبلوباتن
 • قابلیت درج تمرین
 • قابلیت برگزاری آزمون
سامانه مودل آموزشی پلن 300
 • جدیدترین نسخه مودل
 • قابلیت پاسخگویی تا 300 نفر
 • قابلیت ارتباط با بیگبلوباتن
 • قابلیت درج تمرین
 • قابلیت برگزاری آزمون