پلن نقره‌ای سامانه فراروم سازمانی+ سرور

 • پلن نقره‌ای 400 نفره جلسات سازمانی

  12,587,400/ماهیانه
  سفارش دهید
  • امکان ثبت 400 کاربر ارائه دهنده
  • تعریف کانال های مختلف /ch/
  • تخصیص اپراتور به کانال های ایجاد شده
  • مدیریت کانال ها توسط اپراتور
  • کنترل اتاق جلسات برخط
  • امکان ورود میهمان
  • قابلیت تخصیص رمز و احراز هویت
  • فایل منیجر داخلی فراروم
  • قابلیت تخصیص و شخصی سازی کلیه بخش های پنل
  • قابلیت ارائه سرویس روی دامین سازمان
  • پشتیبانی فنی در ساعات مختلف
 • پلن نقره ای 300 نفره جلسات سازمانی

  93,250,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • امکان ثبت 300 کاربر ارائه‌دهنده
  • تعریف کانال های مختلف /ch/
  • تخصیص اپراتور به کانال های ایجاد شده
  • مدیریت کانال ها توسط اپراتور
  • کنترل اتاق جلسات برخط
  • امکان ورود میهمان
  • قابلیت تخصیص رمز و احراز هویت
  • فایل منیجر داخلی فراروم
  • قابلیت تخصیص و شخصی سازی کلیه بخش های پنل
  • قابلیت ارائه سرویس روی دامین سازمان
  • پشتیبانی فنی در ساعات مختلف
 • پلن نقره ای 50 نفره جلسات سازمانی

  25,900,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • امکان ثبت 50 کاربر ارائه‌دهنده
  • تعریف کانال های مختلف /ch/
  • تخصیص اپراتور به کانال های ایجاد شده
  • مدیریت کانال ها توسط اپراتور
  • کنترل اتاق جلسات برخط
  • امکان ورود میهمان
  • قابلیت تخصیص رمز و احراز هویت
  • فایل منیجر داخلی فراروم
  • قابلیت تخصیص و شخصی سازی کلیه بخش های پنل
  • قابلیت ارائه سرویس روی دامین سازمان
  • پشتیبانی فنی در ساعات مختلف
 • پلن نقره‌ای 100 نفره جلسات سازمانی

  41,440,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • امکان ثبت 100 کاربر ارائه‌دهنده
  • تعریف کانال های مختلف /ch/
  • تخصیص اپراتور به کانال های ایجاد شده
  • مدیریت کانال ها توسط اپراتور
  • کنترل اتاق جلسات برخط
  • امکان ورود میهمان
  • قابلیت تخصیص رمز و احراز هویت
  • فایل منیجر داخلی فراروم
  • قابلیت تخصیص و شخصی سازی کلیه بخش های پنل
  • قابلیت ارائه سرویس روی دامین سازمان
  • پشتیبانی فنی در ساعات مختلف
 • پلن نقره‌ای 200 نفره جلسات سازمانی

  62,160,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • امکان ثبت 200 کاربر ارائه‌دهنده
  • تعریف کانال های مختلف /ch/
  • تخصیص اپراتور به کانال های ایجاد شده
  • مدیریت کانال ها توسط اپراتور
  • کنترل اتاق جلسات برخط
  • امکان ورود میهمان
  • قابلیت تخصیص رمز و احراز هویت
  • فایل منیجر داخلی فراروم
  • قابلیت تخصیص و شخصی سازی کلیه بخش های پنل
  • قابلیت ارائه سرویس روی دامین سازمان
  • پشتیبانی فنی در ساعات مختلف